Projekat

Let’s meet (Susretnimo se!)

(podržan od International Federation of Red Cross and Crescent Societies)

 

Svedočenje:
“Prvi put smo zajedno kupili semenke i bez svađe ih podelili"
(Jovana, 10 godina)

Gde
U Izbegličkom centru “Olga Dedijer” u Beogradu

Kada
Od februara do juna 2000. godine.

Cilj
Ublažavanje psihosocijalnih smetnji dece koje su nastale kao posledica izbeglištva i ratnih trauma; razrešavanje konflikata i rad na unapredenju interpersonalnih odnosa u okviru subsistema dece i subsistema majki u kolektivnom centru; pomoć majkama u roditeljskom funkcionisanju i prevazilaženju egzistencijalne krize koju nosi izbeglička situacija kao i podrška njihovoj socijalnoj integraciji.

Aktivnosti
Psihodramske radionice za dve grupe dece formirane u skladu sa njihovim uzrastom, socioterapijska grupa majki, individualno savetovanje i suportivna psihoterapija majki.

Rezultati
Evaluacija je vršena pomoću upitnika samoprocene koji je distribuiran pre i po završetku projekta, kao i na osnovu  opservacija voditelja koji su pratili promene u funkcionisanju učesnika  u svakodnevnom životu. Kao najznačajniji rezultat uočeno je postepeno prevazilaženje neadekvatnih/simbiotskih relacija majki i dece kao posledice izbeglištva, što je doprinelo povećanju roditeljske kompetentnosti majki. Zahvaljujući socioterapijskom radu, grupa majki postala je konstruktivnija i podržavajuća za  svoje članice, broj konflikata je smanjen pa je atmosfera u kojektivnom smeštaju postala pozitivnija. Pasiviziranost majki koja je posledica dugogodišnjeg izbegličkog statusa je kroz grupni rad smanjena, čime su majke dobile mogućnost da sagledaju nova rešenja za brojne životne teškoće. Sa druge strane, psihodramske radionice ublažile su intenzitet i brojnost psihosocijalnih teškoća kod dece, olakšale integraciju dece u grupe vršnjaka van kolektivnog smeštaja i doprinele harmonizaciji odnosa među decom u samom smeštaju.