Projekat

Zlatne ruke

(podržan od Catholic Relief Services)

 

Gde
U Domu za decu lišenu roditeljskog staranja Jovan Jovanović Zmaj u Beogradu.

Kada
Izvođen u periodu od marta do septembra 2001.

Ciljevi

 • ublažavanje skrivenog siromaštva u kome žive deca i mladi smešteni u ustanove socijalne zaštite
 • unapredjenje kvaliteta života dece smeštene u ustanove socijalne zaštite
 • učenje osnovnih životnih veština
 • sticanje specifičnih znanja i veština (strani jezik i sport za mlađi uzrast; zanatske veštine za adolescente)
 • razvijanje radnih navika i pozitivnog odnosa prema učenju
 • razvijanje pozitivne slike o sebi i svojim sposobnostima
 • prevencija delinkventnog ponašanja
 • ublažavanje socijalne izolacije i etiketiranja dece i mladih lišenih roditeljskog staranja
 • pomoć u osamostaljivanju adolescenata lišenih roditeljskog staranja pri izlasku iz ustanove
 • afirmativna akcija i uticaj na javno mnjenje u pogledu jednakih mogućnosti za sve

 

Aktivnosti

 • Radionice engleskog jezika i karatea za mlađi uzrast.
 • Zanatsko kreativne radionice - frizerska i krojačka radionica za adolescente.
 • Promocija i aukcija radova nastalih na radionicama, “Moja prva zarada!”-održana u Rex -u.

 

Rezultati

“….da se spremimo za život; da nešto konkretno naučimo da radimo; da brinemo o sebi….” ( iz upitnika datog korisnicima za evaluaciju projekta Zlatne ruke)

Realizacijom projekta Dom J. J. Zmaj je od Udruženja gradjana Susret dobio opremljene kabinete za obavljanje frizerskih i krojačkih delatnosti, čime je ostvarena mogućnost kontinuiranog osposobljavanja budućim generacijama štićenika.

Projekat je doprineo razvijanju kreativnosti i konstruktivne komunikacije u grupi dece, podizanju opšteg obrazovnog statusa dece i mladih, razvijanju radnih navika i interesovanja i unapređenju saradnje i timskog rada. Učesnici programa-adolescenti stekli su određene životne veštine neophodne za samostalni život po napuštanju ustanove, Takođe su stvarani uslova za sticanje materijalnih sredstava na društveno prihvatljiv način što ima preventivni značaj u pogledu delinkventnog ponašanja, inače zastupljnog u ovoj grupi mladih. Projekat je omogućio zadovoljenje zdravstvenih i estetsih potreba koje u uobičajenim uslovima života u domu ostaju najčešće nezadovoljene.  Uspeh učesnika u savladavanju novih veština  predstavljao je psihološku podršku za prevazilaženje emocionalnih i razvojnih teškoća i niskog samopouzdanja. Projekat Zlatne ruke doprineo je i afirmaciji dece lišene roditeljskog staranja i povećanju svesti javnosti o lošem položaju ove dece i mladih.

Ovim projektom započeta je saradnja sa lokalnom zajednicom, a naročito kroz Otvorenu Radionicu održanu u Rex -u 15.9.2001. koja je omogućila deci da, pored senzibilizacije javnosti na njihove potrebe, plasiranjem svojih proizvoda i usluga ostvare izvestan prihod. Saradnja sa lokalnom zajednicom skrenula je pažnju na probleme stigmatizacije i izolacije dece bez roditeljskog staranja.