Korak Napred - izbor osnovnih tema

 

  • Upravljanje ličnim potencijalima i planiranje vremena (self-management/time management)
  • Trening asertivnosti
  • Timski rad, liderstvo i komunikacija
  • Antistres trening

 

Nezavisni modul: “Otvoreni prostor” (“Open space”)

Otvoreni prostor omogućava brzo i detaljno prikupljanje najvažnijih informacija na nivou celog poslovnog sistema – u koji mogu biti uključeni svi zaposleni. Ove informacije su od neprocenjive važnosti za uočavanje teškoća u funkcionisanju sistema, njegovih snaga i oslonaca, kapaciteta da se sistem razvija i strateških pravaca u razvoju.

Može da omogući  zaposlenima da radeći zajedno i koristeći kreativne lične potencijale stvore značajne rezultate.

Učesnici samostalno kreiraju agendu seminara u malim grupama koje paralelno obrađuju centralnu temu koja je od strateške važnosti za konkretan poslovni sistem.

 

Nezavisni modul: „Team building“ (podrška razvoju tima)

Da bi svaki trening bio prilagođen potrebama konkretih poslovnih sistema Susret organizuje

  • Procenu potreba
  • Kreiranje specifičnih treninga u skladu sa potrebama klijenta (adaptacija i kombinacija navedenih modula kao i priprema dodatnih modula za specifične potrebe)
  • Ostvarivanje dugoročne saradnje sa poslovnim sistemima sa ciljem sistemskog planiranja i sprovodjenja trening programa u oblastima unapredjivanja veština  i efikasnosti zaposlenih.

 METODOLOGIJA RADA TRENERA

  • interaktivni pristup
  • iskustveno učenje zasnovano na principima učenja odraslih
  • kombinovanje različitih tehnika (kratka predavanja, diskusije, studije slučaja, rad u malim grupama, testovi itd.)